• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie "RODO", informujemy, co następuje.
1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.
3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:
a) świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
b) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
c) zatrudnienia;
d) świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w szczególności dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
g) innych celach, o ile są one powiązane z ww. celami, tj. np. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynności statystycznych;
5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jednakże z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
e) art. 9 ust. 1 lit. h RODO – niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa.
6. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przepisami prawa.
7. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani oraz dziecka danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów.
8. Może Pan/Pani złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze może Pan/Pani wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Panu/Pani także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych.
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych, bądź może być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.
Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Z niniejszego mogą wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informujemy, co następuje.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających w świadczeniu usług (np. NFZ, , laboratoria analityczne, podmiot utylizujący dokumentację, podmiot świadczący usługi IT);
5. Pana/Pani dane osobowe co do zasady przechowywane będą w zakresie udzielonych świadczeń zdrowotnych przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z uwzględnieniem pozostałych przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, a w szczególności w zakresie skierowań na badania lub zleceń lekarza przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
oraz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia przez okres 22 lat.
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia usług medycznych lub konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.