Placówki czynne
pn.-pt. 8:00-19:00
  Rejestracja tel.
10:00-19:00
  Bytom:
  Zabrze:
  tel.: 32 395 60 00
tel.: 32 370 52 26
Ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej
w skrócie "RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17,
41-902 Bytom;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17,
41-902 Bytom;
3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193),
przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa,
w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
b) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
c) zatrudnienia;
d) świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:   
* zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
* dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
g) jeżeli będzie to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
h) innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. np. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynności statystycznych;
5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
6. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przepisami prawa;
7. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani oraz dziecka danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów;
8. Może Pan/Pani złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze może Pan/Pani wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Panu/Pani także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym, że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych, bądź może być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Z niniejszego mogą wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L. z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17,
41-902 Bytom
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających w świadczeniu usług (np. NFZ, ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, pracownie protetyczne/ortodontyczne, osoby upoważnione, firma utylizująca dokumentację);
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia usług medycznych lub konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa;
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

 
Instrukcja zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym
w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

 

§ 1

1.Korupcja–zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oznacza czyn:

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. 

2.  Konflikt interesów – zależności (finansowe, rodzinne, przyjacielskie, towarzyskie i biznesowe) mogące w sposób realny bądź potencjalny wpływać na obiektywizm podejmowanych działań lub decyzji;

3. Oszustwo – przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

4. Korzyść majątkowa- to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu; korzyścią tą może być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy.

5. Korzyść osobista– to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje, np.: obietnica awansu lub zawarcie innej korzystnej umowy.

§ 2


1. Celem zapewnienia nadzoru służącego przeciwdziałaniu występowaniu zjawisk korupcyjnych zobowiązuje się:

1) wszystkich pracowników ACS i MS do poinformowania bezpośredniego przełożonego o okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronne wykonywanie przez nich obowiązków służbowych;

 

2) kierowników komórek organizacyjnych do systematycznego monitoringu pracy podległych pracowników i bieżącego informowania Prezesa Zarządu o każdym podejrzeniu nieprawidłowości.


2. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zachowań korupcyjnych pracownicy ACS i MS mają obowiązek zabezpieczenia ewentualnych dowodów oraz powiadomienia Prezesa Zarządu za pośrednictwem przełożonego, a w przypadku gdy powyższe dotyczy przełożonego do powiadomienia bezpośrednio Prezesa Zarządu.

3. W toku przekazywania informacji o wystąpieniu korupcji, niezbędne jest zachowanie poufności informacji, zarówno w odniesieniu do osób informujących o wystąpieniu korupcji, jak i osób, których informacja dotyczy.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do:

1) zwracania szczególnej uwagi na sposób współpracy pracowników z osobami i podmiotami trzecimi oraz podejmowania bezzwłocznych i zdecydowanych czynności zapobiegawczych w przypadkach mogących powodować uzasadnione wątpliwości wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie;

2) omawiania z pracownikami zagrożeń występowania zjawisk korupcyjnych w komórce organizacyjnej i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.

§ 3


1. W celu potwierdzenia informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zachowań korupcyjnych w ACS i MS oraz ewentualnego zabezpieczenia dowodów rzeczowych Prezes Zarządu zleca przeprowadzenie kontroli przez upoważnionego pracownika.

2. W przypadku podejrzenia wystąpienia zachowań korupcyjnych w ACS i MS, Prezes Zarządu kieruje sprawę do organów ścigania oraz podejmuje działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika/ów, wobec których potwierdziły się zarzuty ich działalności korupcyjnej.

§ 4


1. Stanowisko szczególnie narażone na ryzyko korupcji to stanowisko pracy, na którym zatrudniony pracownik, w związku z wykonywanymi czynnościami, może być narażony na ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych określonych w § 1 niniejszej Instrukcji.

2. Osoby zajmujące stanowiska, narażone na ryzyko korupcji zobowiązuje się do złożenia
oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 przechowywane jest w aktach osobowych
pracownika.
    
 

Kontakt


Administracja Spółki
Plac Akademicki 17, Bytom
NIP 634-10-06-053

Bytom (41-902)


Plac Akademicki 17

Zabrze (41-800)


Plac Traugutta 2
Płatność gotówką. Akceptujemy płatności kartami płatniczymi: Płatności