Placówki czynne
pn.-pt. 8:00-19:00
  Rejestracja tel.
10:00-19:00
  Bytom:
  Zabrze:
  tel.: 32 395 60 00
tel.: 32 370 52 26
Ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej
w skrócie "RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17,
41-902 Bytom;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17,
41-902 Bytom;
3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193),
przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa,
w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
b) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
c) zatrudnienia;
d) świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:   
* zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
* dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
g) jeżeli będzie to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
h) innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. np. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynności statystycznych;
5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
6. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przepisami prawa;
7. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani oraz dziecka danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów;
8. Może Pan/Pani złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze może Pan/Pani wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Panu/Pani także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym, że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych, bądź może być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Z niniejszego mogą wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L. z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17,
41-902 Bytom
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających w świadczeniu usług (np. NFZ, ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, pracownie protetyczne/ortodontyczne, osoby upoważnione, firma utylizująca dokumentację);
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia usług medycznych lub konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa;
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

Kontakt


Administracja Spółki
Plac Akademicki 17, Bytom
NIP 634-10-06-053

Bytom (41-902)


Plac Akademicki 17

Zabrze (41-800)


Plac Traugutta 2
Płatność gotówką. Akceptujemy płatności kartami płatniczymi: Płatności