• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

 


Regulamin kształcenia podyplomowego 

w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

 

 I. Staż podyplomowy

 1. W ACSiMS staż podyplomowy realizują lekarze dentyści skierowani przez Okręgową Radę Lekarską w drodze uchwały, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa. 
 2. Czas trwania oraz sposób realizacji określa ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty.
 3. Staż podyplomowy obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej.
 4. Lekarz stażysta przed rozpoczęciem stażu zobowiązany jest skontaktować 
  się z Działem Kadr i Płac w celu:

- uzyskania skierowania na wstępne badania profilaktyczne, 

- uzyskania informacji o terminie spotkania otwierającego.

 1. Lekarz stażysta przed rozpoczęciem stażu zobowiązany jest skontaktować 
  się z Działem Administracyjno-Technicznym w celu zamówienia odzieży ochronnej przysługującej każdemu pracownikowi.
 2. W pierwszym dniu stażu lekarz stażysta zobowiązany jest zrealizować wstępne szkolenie 
  z zakresu BHP oraz RODO jak również zapoznać się z obowiązującymi w ACSiMS procedurami epidemiologicznymi. 
 3. Obowiązkowo lekarz stażysta uczestniczy w spotkaniu otwierającym, podczas którego wyznacza się koordynatorów stażu oraz opiekunów. Następuje przydział do grup, przydział szafek, przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych części stażu podyplomowego.
 4. Przed rozpoczęciem pracy, bezpośrednio po podpisaniu umowy lekarz stażysta otrzymuje do uzupełnienia KARTĘ OBIEGOWĄ – zatrudnienie. Po uzupełnieniu należy zwrócić 
  ją do Działu Kadr i Płac.
 5. Dział Kadr i Płac informuje poszczególnych Kierowników Poradni, opiekunów stażu oraz Informatyka o przydziale lekarzy dentystów na staż zgodnie z harmonogramem.
 6. Każdy lekarz stażysta otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu do domeny oraz systemu operacyjnego AMMS. Lekarz stażysta pracuje w systemie wyłącznie na swoich danych dostępowych. 
 7. Informatyk zgodnie z harmonogramem nadaje uprawnienia dostępu do konkretnych poradni na czas realizacji poszczególnych elementów stażu.

 

 

 

I.1.Podstawa realizacji stażu podyplomowego

 1. Lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy, zwany dalej „lekarzem stażystą”, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę zawartej z ACSiMS na czas określony 
  w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego w zakresie:

 

 • chirurgii stomatologicznej, 
 • stomatologii dziecięcej, 
 • ortodoncji, 
 • periodontologii i chorób błony śluzowej, 
 • protetyki stomatologicznej, 
 • stomatologii zachowawczej z endodoncją.

 

 1. Lekarz stażysta jest obowiązany do realizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, zaliczenia kursu z medycyny ratunkowej, bioetyki, zdrowia publicznego.
 2. Lekarz dentysta realizuje staż zgodnie z harmonogramem przedstawionym na spotkaniu otwierającym.

 

I.2. Koordynatorzy i opiekunowie stażu podyplomowego

 1. ACSiMS wyznacza koordynatorów szkolenia lekarzy stażystów, zwanych dalej „koordynatorami”. Koordynator nadzoruje realizację stażu przez nie więcej niż 
  10 stażystów. Lista koordynatorów stanowi Załącznik nr 1.

 

 1. Do zadań koordynatorów należy:

 

 1. planowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji stażu podyplomowego oraz, wspólnie 
  z opiekunem, decydowanie w sprawach związanych ze szkoleniem lekarzy stażystów, wystawianie lekarzom stażystom opinii dotyczącej predyspozycji zawodowych oraz zaliczanie stażu podyplomowego, po zrealizowaniu programu.

 

 

 1. organizacja seminariów dotyczących realizacji programu poszczególnych staży cząstkowych.

 

 

 

 1. Za wykonywanie w/w zadań koordynator otrzymuje wynagrodzenie, określone 
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 20212 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) 
  par. 7, pkt 10.
 2. ACSiMS wyznacza opiekunów staży, którzy są odpowiedzialni za realizację przez lekarza stażystę programu stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego. Lista opiekunów staży stanowi Załącznik nr 2.
 3. Lekarz stażysta odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza dentysty posiadającego specjalizację, albo tytuł specjalisty zwanego dalej „opiekunem”. 

 

 1. Opiekun może nadzorować odbywanie stażu cząstkowego wyłącznie przez jednego lekarza stażystę, a w sytuacji szczególnie uzasadnionej, za zgodą koordynatora, przez dwóch lekarzy stażystów.
 2. Kierownik podmiotu leczniczego na czas nieobecności opiekuna wyznacza do wykonania funkcji opiekuna innego lekarza dentystę posiadającego równorzędne kwalifikacje.

 

I.3. Realizacja stażu podyplomowego

 1. Lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu podyplomowego z wyjątkami określonymi w ustawie. 
 2. Lekarz stażysta jest uprawniony do:
  1. przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania, po konsultacji 
   z opiekunem, porad lekarskich,
  2. wydawanie, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich,
 1. wydawanie skierowań na badanie diagnostyczne, a po uzgodnieniu z opiekunem lub 
  z lekarzem wskazanym przez opiekuna – na badania wymagające metody diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta,
 2. prowadzenie historii choroby i innej dokumentacji medycznej we współpracy 
  z opiekunem,
  1. udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta,
  2. wykonywania pod nadzorem opiekuna procedur stomatologicznych.
 3. Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie programu stażu podyplomowego jest Książeczka Stażu Podyplomowego lub jej elektroniczny odpowiednik.

 

I.4. Obowiązki lekarza stażysty

 1. Realizowanie stażu podyplomowego zgodnie z programem.
 2. Utrzymywanie stałej współpracy z opiekunem.
 3. Bieżące wypełnianie Książeczki Stażu Podyplomowego lekarza dentysty.
 4. Nieobecność w pracy, wnioski urlopowe należy zgłaszać Kierownikowi Poradni, w której jest realizowany aktualnie staż podyplomowy a po uzyskaniu jego zgody w Dziale Kadr 
  i Płac.

 

I.5. Przedłużenie czasu realizacji stażu podyplomowego

 1. Okres trwania stażu podyplomowego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza stażysty w pracy w przypadkach:

 

 • korzystania ze świadczeń, w razie choroby i macierzyństwa,

 

 • urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę nie dłużej niż o 3 miesiące 
  w okresie trwania stażu podyplomowego,

 

 

 •  niezrealizowania programu stażu w związku z ciążą lub sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 
 • urlopu wychowawczego.
 • Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana. 

 

I.6. Zakończenie stażu podyplomowego

 1. Staż podyplomowy, co do zasady kończy się spotkaniem zamykającym. W trakcie spotkania następuje podsumowanie stażu przez koordynatorów oraz weryfikacja 
  i uzupełnienie Książeczek Stażu Podyplomowego. Do tego dnia należy również zdać odzież ochronną oraz klucze do szafek
 2. Lekarz stażysta zobowiązany jest do wypełnienia Ankiety oceniającej jakość kształcenia podyplomowego(Załącznik nr 3) w ACSiMS oraz do dostarczenia do Działu Kadr i Płac KARTY OBIEGOWEJ – zwolnienie.
 3. Wraz z zakończeniem stażu następuje rozwiązanie umowy o pracę. 

 

 

II. Szkolenie specjalizacyjne 
II.1. Rozpoczęcie specjalizacji

 1. W ACSiMS realizowane jest szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów skierowanych za pomocą SMK do odbywania szkolenia w trybie rezydenckim 
  lub pozarezydenckim.
 2. Po uzyskaniu skierowania, przed rozpoczęciem realizacji specjalizacji należy ustalić termin spotkania z Dyrektorem NZOZ, Działem Kadr i Płac oraz Działem Administracyjno-Technicznym. 
 3. Dyrektor NZOZ w trakcie spotkania przedstawi najważniejsze kwestie organizacyjne dotyczące realizacji procesu specjalizacji w ACSiMS, ustali datę rozpoczęcia specjalizacji i wyznaczy kierownika specjalizacji, zaakceptuje skierowanie w SMK.
 4. Dział Kadr i Płac dopełnia obowiązków z tytułu zatrudnienia w ACSiMS (skierowanie na badania, szkolenie BHP, szkolenie RODO, Karta Obiegowa - zatrudnienie).
 5. Dział Administracyjno-Techniczny dopełnia formalności związanych z odzieżą medyczną oraz obuwiem.
 6. Lekarz dentysta rozpoczynający specjalizację wraz z Kierownikiem Poradni ustala harmonogram pracy.
 7. Lekarzowi dentyście rozpoczynającemu szkolenie specjalizacyjne informatyk ACSiMS nadaje indywidualny login i hasło dostępu do domeny oraz systemu operacyjnego AMMS. Lekarz pracuje w systemie wyłącznie na swoich danych dostępowych. 
 8. W ACSiMS realizowane są wszystkie staże kierunkowe w dziedzinie stomatologii. 
  1. Odbywanie staży kierunkowych wewnętrznych przez osoby realizujące szkolenie specjalizacyjne w ACSiMS

1. Wniosek o realizację wewnętrznego stażu kierunkowego stanowiący Załącznik nr 4, wypełnia osoba specjalizująca się. 

2. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ACSiMS. 

3. Na wniosku należy uzyskać podpis – zgodę – Kierownika specjalizacji oraz akceptację osoby kierującej komórką organizacyjną prowadzącą staż. 

4. Następnie wniosek należy przedstawić Dyrektorowi NZOZ. 

5. Po uzyskaniu zgody Dyrektora wniosek zostaje przekazany do Działu Kadr i Płac celem zarejestrowania w odpowiednim Rejestrze (Załącznik nr 5).

6. Informacji dotyczących złożonego wniosku udziela Dział Kadr i Płac ACSiMS.

7. Po zakończeniu stażu kierunkowego osoba specjalizująca uzyskuje Zaświadczenie realizacji stażu kierunkowego (Załącznik nr 6) celem przedstawienia swojemu kierownikowi specjalizacji.

 

 1. Odbywanie staży kierunkowych zewnętrznych przez osoby realizujące szkolenie specjalizacyjne w ACSiMS
  1. Lekarz może zrealizować staże kierunkowe w jednostkach zewnętrznych, z którymi ACSiMS ma podpisane porozumienia lub w innych jednostkach posiadających akredytacje, z którymi ACSiMS nie ma podpisanego porozumienia ramowego, a które wyrażą na to zgodę. Wówczas na wniosek lekarza specjalizującego się, za zgodą Prezesa Zarządu, może zostać zawarte indywidualne imienne porozumienie o staż. 
  2. Lekarz zobowiązany jest złożyć wniosek, stanowiący Załącznik nr 7.
  3. Wniosek o realizację stażu kierunkowego wypełnia osoba specjalizująca się. 
  4. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ACSiMS. 
  5. Na wniosku należy uzyskać akceptację Kierownika specjalizacji. 
  6. Następnie należy przedstawić wniosek do zaopiniowania Dyrektorowi NZOZ. 
  7. Po uzyskaniu opinii Dyrektora wniosek zostaje przekazany do Prezesa Zarządu.
  8.  W przypadku uzyskania zgody, wniosek zostaje dostarczony do Działu Kadr 
   i Płac celem zarejestrowania w odpowiednim Rejestrze oraz przygotowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację stażu. 
  9. Informacji dotyczących złożonego wniosku oraz porozumienia udziela Dział Kadr i Płac ACSiMS.
  10. Po zakończonym stażu, lekarz powinien uzyskać zaświadczenie o jego realizacji w danym podmiocie, celem okazania kierownikowi specjalizacji.

 

 1. Odbywanie staży kierunkowych w ACSiMS przez osoby realizujące proces specjalizacji w innym uprawnionym podmiocie
 1. Lekarze realizujący specjalizację w innych podmiotach leczniczych mogą złożyć wniosek o realizację stażu kierunkowego w ACSiMS. Jeżeli 
  w przedmiocie realizacji staży zawarte są porozumienia, lekarz składa wniosek o realizację stażu kierunkowego zgodnie z Załącznikiem nr 8, wniosek wypełnia osoba specjalizująca się. 
 2. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ACSiMS.
 3. Wniosek podpisuje osoba reprezentująca jednostkę kierującą lekarza dentystę do odbycia stażu kierunkowego. 
 4. Obligatoryjna jest akceptacja osoby kierującej komórką organizacyjną prowadzącą staż kierunkowy w ACS. 
 5. Później wniosek należy przedstawić Dyrektorowi NZOZ.
 6. Po uzyskaniu opinii Dyrektora wniosek zostaje przekazany 
  do Prezesa Zarządu.
 7. W przypadku uzyskania zgody wniosek zostaje dostarczony 
  do Działu Kadr i Płac celem zarejestrowania w odpowiednim Rejestrze oraz przygotowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację stażu. 
 8. Jeżeli podmiot, w którym lekarz wnioskujący nie posiada podpisanego porozumienia ramowego, realizacja stażu jest możliwa wyłącznie po zawarciu 
  z tym podmiotem odrębnej umowy, regulującej zasady realizacji stażu.
 9. Informacji dotyczących złożonego wniosku oraz Porozumienia między stronami udziela Dział Kadr i Płac ACSiMS. 
 10. Po zakończeniu stażu kierunkowego osoba specjalizująca uzyskuje Zaświadczenie realizacji stażu kierunkowego (Załącznik nr 6) celem przedstawienia swojemu kierownikowi specjalizacji.

 

II.2. Kierownik specjalizacji

 1. Kierownik specjalizacji wyznaczany jest przez Dyrektora NZOZ.
 2. Kierownikiem specjalizacji może być lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego. 
 3. Lekarz dentysta odbywa staż kierunkowy pod opieką specjalistów zatrudnionych 
  w poszczególnych poradniach, w których realizowany jest staż.
 4. Kierownik specjalizacji oraz kierownik stażu mogą prowadzić jednocześnie szkolenie specjalizacyjne nie więcej niż trzech lekarzy, a w uzasadnionych potrzebami kadrowymi przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny – czterech lekarzy.
 5. Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy.
 6. Kierownik specjalizacji otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu, określony w art.16m ust.1a-1c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

 

II.3. Obowiązki kierownika specjalizacji

 1. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie i przekazanie lekarzowi, 
  za pomocą SMK, szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, w tym obejmującego miejsce odbywania kursów i staży kierunkowych, w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji na okres trwania poszczególnych części szkolenia specjalizacyjnego.
 2. Kierownik specjalizacji niezwłocznie aktualizuje szczegółowy plan szkolenia 
  w przypadku braku możliwości realizacji poszczególnych elementów szkolenia 
  w uprzednio ustalonych terminach.
 3. Kierownik specjalizacji potwierdza, za pomocą SMK, realizację przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne pogrupowanych według programu specjalizacji elementów szkolenia specjalizacyjnego.
 4. Kierownik specjalizacji akceptuje wnioski osoby specjalizującej się - Wniosek 
  o realizacje stażu kierunkowego w ACSiMS oraz Wniosek o realizację stażu kierunkowego w innym uprawnionym podmiocie.
 5. Dwa razy w roku, w miesiącu styczniu i czerwcu, kierownik specjalizacji dokonuje formalnej kontroli przebiegu procesu szkolenia specjalizacyjnego z wykorzystaniem Raportu kontrolnego szkolenia specjalizacyjnego, który stanowi Załącznik nr 8. Wypełniony raport dostarcza do Dyrektora NZOZ.

 

II.4. Nadzór kierownika specjalizacji

 1. Kierownik specjalizacji sprawuje nadzór nad realizacją programu specjalizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W ramach sprawowanego nadzoru kierownik specjalizacji:
 1. ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego,
 2. weryfikuje roczny plan szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z aktualizacją programu, w zakresie, w jakim nie został on zrealizowany przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne,
 3. konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla pacjenta,
 4. prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania,
 5. uczestniczy w wykonywanych przez lekarza zabiegach stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania,
 6. wystawia opinię zawodową, w tym dotyczącą uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów 
  i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole, 
 7. wnioskuje odpowiednio do Wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo Ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza, który nie realizuje programu specjalizacji,
 8. wnioskuje odpowiednio do Wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo Ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego,
 9. potwierdza, za pomocą SMK, zrealizowanie rocznych planów szkolenia specjalizacyjnego oraz całości szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji,
 10. nadzoruje wykonywanie procedur medycznych przez lekarza specjalizującego się. 
  W przypadku nieobecności kierownika specjalizacji realizacja świadczeń medycznych nadzorowana jest przez innego specjalistę w danej dziedzinie stomatologii.

 

II.5. Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego

1. Szkolenie specjalizacyjne należy rozpocząć max. do 3 miesięcy od otrzymania skierowania.

2. Długość stażu określona jest w programie specjalizacji w zależności od dziedziny stomatologii. 

3. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy: 

a. w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa,

b. z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego,

c. w przypadkach określonych w art. 92, art. 176–179, art. 1823, art. 185, 
art. 1867 art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

d. z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji,

e. z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

f. z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5,

g. z powodu urlopu bezpłatnego trwającego nie dłużej niż 3 miesiące udzielonego 
w celu uczestnictwa w medycznych misjach humanitarnych.

 1. Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej nie może obejmować więcej niż 1/2 minimalnego czasu trwania danego programu specjalizacji. Decyzję dotyczącą skrócenia podejmuje Dyrektor CMKP na podstawie pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika specjalizacji wniosku złożonego przez lekarza specjalizującego się. Wniosek oraz informacje dotyczące skrócenia specjalizacji zawarte są na stronie www. cmkp.edu.pl.
 2. Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:

· zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty,

· ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem specjalizacji,

· niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez organ kierujący do odbycia szkolenia, z przyczyn leżących po stronie lekarza,

 • zaprzestania przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

· przerwania lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego.

 1. Lekarz, który ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego albo który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, może wystąpić do Dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES.
 2. Kierownik specjalizacji potwierdza ukończenie przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego i wydaje, za pomocą SMK, zgodę na przystąpienie do PES.

 

 

II.6. Obowiązki i prawa lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne

1. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny ma obowiązek:

· realizować program specjalizacji – staże kierunkowe 
(na podstawie Załączników nr 4, 7 i 8), kursy specjalizacyjne 
(na podstawie Załącznika nr 11),

 • utrzymywać stałą współpracę z kierownikiem specjalizacji,

· udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pod nadzorem kierownika specjalizacji lub innego lekarza specjalisty właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych do czasu wydania opinii przez kierownika specjalizacji o możliwości samodzielnego udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych,

 • bieżącego wypełniania EKS.

2. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny ma prawo do:

· udzielania samodzielnie świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika stażu, 

· samodzielnego stosowania metod diagnostycznych i leczniczych,

· wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne,

· prowadzenia dokumentacji medycznej,

· udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta,

· wystawiania recept,

· wydawania orzeczeń lekarskich,

· pełnienia dyżurów medycznych (jeśli zakłada to program specjalizacji),

· płatnego urlopu szkoleniowego,

· samokształcenia realizowanego w ramach szkolenia specjalizacyjnego 
w wymiarze określonym w programie szkolenia specjalizacyjnego;

· doskonalenia zawodowego.

 

II. 7. Zakończenie procesu specjalizacji

1. Proces specjalizacji co do zasady kończy się po upływie wyznaczonego czasu na jego realizację pod warunkiem zrealizowania programu specjalizacyjnego.

2. Na zakończenie należy wypełnić KARTĘ OBIEGOWĄ – Zwolnienie.

3. Lekarz kończący proces specjalizacji zobowiązany jest do wypełnienia Ankiety oceniającej jakość realizacji szkolenia podyplomowego w ACSiMS (Załącznik nr 3) oraz do dostarczenia do Działu Kadr i Płac Karty Obiegowej – zwolnienie.

4. Wraz z zakończeniem stażu następuje rozwiązanie umowy o pracę. 

 

III. Ocena procesu kształcenia podyplomowego w ACSiMS

 1. Do oceny procesu kształcenia podyplomowego w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. został powołany Zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego.
 2. Zespół obraduje dwa razy w roku. 
 3. W skład zespołu wchodzą specjaliści każdej dziedziny stomatologii. 
 4. Aktualny skład zespołu stanowi Załącznik nr 10.
 5. Zespół sporządza ze swoich zebrań protokoły w formie pisemnej oraz ustala ewentualne zalecenia dla koordynatorów lub opiekunów staży, w zakresie organizacji kształcenia podyplomowego.